Vereniging

Een vereniging is een rechtspersoon met zijn eigen rechten en verplichtingen en moet door minimaal twee personen worden opgericht. Voor het oprichten van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is een notariële akte nodig.

Doel

Een vereniging heeft een doel dat wordt nagestreefd.

Leden

Een vereniging heeft leden. Deze leden hebben verplichtingen richting de vereniging en de vereniging heeft verplichtingen richting de leden.

Statuten

In de oprichtingsakte worden de statuten van de vereniging opgenomen. In de statuten staat onder meer:

  • de naam van de vereniging;
  • het doel van de vereniging;
  • hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden;
  • de vestigingsplaats van de vereniging.

De statuten van een vereniging leggen het recht binnen de vereniging vast. Verder wordt hierin de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur geregeld.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Na de oprichting door een notaris moet de vereniging worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hier moet ook een afschrift van de akte van oprichting en de gegevens van de bestuurders worden neergelegd.